გეოგრაფია და სექტორები რუკაზე:

       
        76 ლაგის წევრი - 24 
სოფლიდან

  • საჯარო სექტორი - 22%
  • კერძო სექტორი - 40%
  • სამოქალაქო -37%