• ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 

 

  • როგორ შევქმნათ ეკოტურისტული პროდუქტი   

 

  • არაგვის განვითარების პოტენციალის კვლევა 

 

  • ტურიზმის სიტუაციური ანალიზი 

 

  • სოფლის მეურნეობის კვლევა